راهنمای ثبت نام

مدارکی لازم است هنگام ثبت نام بارگذاری کنید:
1. تصویر شخصی
2. تصویر صفحه اول شناسنامه
3. تصویر رو و پشت کارت ملی
4. تصویر مدرک تحصیلی قبلی یا نامه لغو معافیت تحصیلی
5. تصویر ریزنمرات برای پذیرفته شدگان کاردانی
ضمناً اصل و کپی مدارک فوق را هنگام مراجعه حضوری به دانشگاه همراه داشته باشید.
فرم هایی باید چاپ و تکمیل شده و همراه مدارک دیگر به آموزشکده پست شود: